Banjaluka: Gradski stadion dobija VIP ložu, re­fle­kto­re na po­mo­ćnom te­re­nu

Banjaluka: Gradski stadion dobija VIP ložu, re­fle­kto­re na po­mo­ćnom te­re­nu

Umjes­to De­ja­na Kus­tu­ri­ća, ko­ji je zbog odlas­ka na fun­kci­ju di­re­kto­ra Fon­da zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja RS, odlu­čio da se po­vu­če sa čel­ne po­zi­ci­je u FK Bo­rac, u fo­te­lju pred­sje­dni­ka naj­tro­fej­ni­jeg fu­dbal­skog klu­ba iz Re­pu­bli­ke Srpske, us­ko­ro će sjes­ti ba­nja­lu­čki pri­vre­dnik Bran­ko Ko­va­če­vić, ne­ka­daš­nji fu­dba­ler Bor­ca i Na­pri­je­da, sa­zna­ju “Na­ro­dne”.

– Za ko­ji dan kre­će pos­tav­lja­nje ogra­de na tek sa­gra­đe­nom po­mo­ćnom te­re­nu i opre­ma­nje svla­či­oni­ca. Re­fle­kto­ri na po­mo­ćnom te­re­nu će bi­ti pos­tav­lje­ni do mar­ta, a mon­tažna tri­bi­na do kra­ja se­zo­ne, pri­je ek­spre­snog po­vrat­ka u Pre­mi­jer li­gu BiH – kaže naš izvor iz Bor­ca.

On do­da­je da će se na za­pa­dnoj tri­bi­ni gra­di­ti VIP loža, dok će do po­čet­ka pro­lje­ćnog di­je­la šam­pi­ona­ta bi­ti pos­tav­ljen i elek­tron­ski či­tač na ula­zi­ma.

– Vje­ru­je­mo da će Bo­rac, po­vrat­kom u Pre­mi­jer li­gu BiH, na do­ma­ćem te­re­nu gle­da­ti po 4.000 gle­da­la­ca. Sa ci­je­nom ula­zni­ce od pet ma­ra­ka, klub će na taj na­čin obe­zbi­je­di­ti zna­čaj­na sred­sta­va – is­ti­če naš izvor.

Ta­ko­đe, već su i odre­đe­ni pla­no­vi ka­da je u pi­ta­nju re­zul­tat po po­vrat­ku u Pre­mi­jer li­gu BiH.

– Na­pad na Evro­pu i ti­tu­la odmah prve go­di­ne. Bo­rac mo­ra bi­ti u vrhu bh. fu­dba­la. U pla­nu je da se po­čne gra­di­ti i južna tri­bi­na, ko­ja bi tre­ba­lo da bu­de u fun­kci­ji do je­se­ni. Pu­no po­sla je pred Bor­cem, ali ono gla­vno tek sli­je­di, jer na sve tre­ba da do­đu i re­zul­ta­ti ko­ji će pra­ti­ti sta­bi­li­za­ci­ju klu­ba – po­ru­čio je izvor iz FK Bo­rac.

(Narodne)

Komentari