Neustavni članovi uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih

Neustavni članovi uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da član 7 stav 2 i 3 Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.

Osporenim odredbama Uredbe propisano je da se članovima porodice poginulog borca smatraju lica utvrđena Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske koja koriste porodičnu invalidninu, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Osporenim odredbama ove uredbe propisano je i da zahtjev za stambeno zbrinjavanje može podnijeti i član porodice koji ne koristi porodičnu invalidninu, ali koji ima nesporan status bračnog druga poginulog borca ili djeteta koje nije na redovnom školovanju – ako nije starije od 27 godina i nije sklopilo brak.

Ustavni sud Republike Srpske donio je odluku kojom je utvrdio da član 147 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Osporenom odredbom propisano je da lica koja imaju zvanje asistenta, a koja su upisana na odgovarajuće studije trećeg ciklusa bez prethodno završenog drugog ciklusa studija do dana stupanja na snagu zakona, mogu biti birana u zvanje višeg asistenta jedanput ako su tokom prvog i trećeg ciklusa zajedno ostvarili 300 ECTS bodova.

Ustavni sud ocijenio je da je normiranjem iz osporene odredbe narušeno načelo ravnopravnosti i jednakosti iz člana 10 Ustava, jer je njome jedna grupa lica koja imaju zvanje višeg asistena stavljena u neravnopravan položaju u pogledu mogućnosti reizbora u ovo zvanje u odnosu na ostale više asistente na univerzitetu.

Riječ je o licima koja su upisala treći ciklus studija bez završenog drugog ciklusa, ali koja ne mogu biti reizabrana u ovo zvanje ukoliko ne okončaju doktorske studije. Ovaj uslov za reizbor od pet godina za ostale više asistente nije predviđen.

Ustavni sud utvrdio je da član 37, stav 1 Pravilnika o utvrđivanju složenosti poslova i radnih zadataka i određivanju koeficijenata za obračun plata radnka Јavne zdravstvne ustanove “Apoteka Foča” nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

Ustavni sud Republike Srpske nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o parničnom postupku, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, Zakona o advokaturi Republike Srpske i Uredbe Vlade Republike Srpske o boračkom dodatku i drugih podzakonskih opštih akata.

Izvor: Srna

Komentari