IDDEEA gubi dozvolu vrijednu 1,4 miliona KM


Uko­li­ko u naj­sko­ri­je vri­je­me ne bu­de ra­spi­san ten­der za izbor izvo­đa­ča ra­do­va na iz­gra­dnji zgra­de Agen­ci­je za iden­ti­fi­ka­ci­ona do­ku­men­ta, evi­den­ci­ju i raz­mje­nu po­da­ta­ka (ID­DEEA) u Ba­nja­lu­ci, gra­đe­vin­ska do­zvo­la za taj pro­je­kat vri­je­dna 1,4 mi­li­ona KM će pro­pas­ti s ob­zi­rom na to da joj u okto­bru is­ti­če rok va­že­nja.

Na ovoj je upo­zo­rio Ra­di­vo­je Trbić, za­mje­nik di­re­kto­ra ID­DEEA, po­jaš­nja­va­ju­ći da 10. okto­bra is­ti­če rok do kojeg vri­je­di gra­đe­vin­ska do­zvo­la te da Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH pod hi­tno tre­ba da iz­mije­ni svo­ju ra­ni­ju odlu­ku o gra­dnji sje­di­šta ID­DEEA, ko­ja je do­ne­se­na još 2010. go­di­ne. Ta odlu­ka iz­gra­dnju zgra­de ID­DEEA de­fi­ni­še kao pro­je­kat za ka­pi­tal­na ula­ga­nja i usvo­je­na je za pe­ri­od od 2011. do 2014. go­di­ne, a ka­ko u tom pe­ri­odu ni­šta ni­je ura­đe­no ne­op­ho­dno je da se na­pra­vi no­va odlu­ka i rok de­fi­ni­še na pe­ri­od od 2016. do 2020. go­di­ne.

“Mo­že do­ći do to­ga da ne iza­be­re­mo izvo­đa­ča do tog ro­ka, a on­da ka­da is­te­kne gra­đe­vin­ska do­zvo­la mi je vi­še ne­ma­mo po Za­ko­nu o gra­đe­nju. Da­kle, mo­ra­li bismo ići u po­no­vnu pro­ce­du­ru”, re­kao je Trbić, ape­lu­ju­ći na po­sla­ni­ke i Sa­vjet mi­nis­ta­ra da iz­mije­ni odlu­ku ko­ja če­ka od 2015. go­di­ne.

On na­gla­ša­va da je do­šlo do iz­mje­na za­ko­na ko­je, izme­đu os­ta­log, po­dra­zu­mi­je­va­ju dru­ga­či­je pro­je­kto­va­nje, što bi u pra­ksi zna­člo da bi, u slu­ča­ju da do okto­bra ne po­čnu ra­do­vi na iz­gra­dnji no­ve zgra­de, kom­ple­tna pro­ce­du­ra mo­ra­la ići na po­če­tak.

“To bi nam si­gur­no uze­lo naj­ma­nje go­di­nu do go­di­nu i po vre­me­na da se po­no­vo do­đe do gra­đe­vin­ske do­zvo­le, ko­ju mi već ima­mo”, is­ti­če Trbić.

Ina­če, “Ne­za­vi­sne” su još u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne pi­sa­le o pro­ble­mi­ma ko­ji pra­te iz­gra­dnju zgra­de ID­DEEA u Ba­nja­lu­ci, či­ja je vri­je­dnost pro­cije­nje­na na oko 22 mi­li­ona KM. Tom pri­li­kom smo na­ja­vi­li da će ova in­sti­tu­ci­ja po sve­mu su­de­ći os­ta­ti bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le s ob­zi­rom na to da se od sa­mog po­čet­ka na odre­đe­ni na­čin op­stru­iše taj pro­je­kat.

Je­dan od pro­ble­ma je i taj što zgra­da tre­ba da se gra­di na ze­mlji­štu biv­še ka­sar­ne u Tra­pis­ti­ma, ko­je je do­dije­lje­no Vla­di RS, a ko­ja je ID­DEEA us­tu­pi­la taj pros­tor na ko­ri­šte­nje bez na­kna­de. Odre­đe­nim kru­go­vi­ma bi­lo je spor­no to što ID­DEEA pra­kti­čno vlas­ti­ti obje­kat gra­di na tu­đem ze­mlji­štu iako je ugo­vo­rom de­fi­ni­sano da se ze­mlji­šte us­tu­pa na 99 go­di­na bez ika­kve na­kna­de.

O ovo­me su čak go­vo­ri­li i re­vi­zo­ri u je­dnom od svo­jih iz­vje­šta­ja, a što je ne­ki­ma po­slu­ži­lo da tra­že knji­že­nje imo­vi­ne u Tra­pis­ti­ma na drža­vu BiH, do če­ga ba­rem u do­gle­dnoj bu­du­ćnos­ti sa­svim si­gur­no ne­će do­ći. Za iz­gra­dnju zgra­de ID­DEEA u Ba­nja­lu­ci još ra­ni­je bio je ra­spi­si­van ten­der, ali po­sli­je žal­bi po­je­di­nih po­nu­đa­ča on je po­ni­šten iako se od sa­mog po­čet­ka zna­lo da ni­su stvo­re­ni uslo­vi da po­čne gra­dnja tog obje­kta.

“Ne­ma po­li­ti­čke vo­lje da se odlu­ka u Sa­vje­tu mi­nis­ta­ra BiH do­ne­se. Tu ne mislim na po­li­ti­čku vo­lju pred­sta­vni­ka RS u Sa­vje­tu mi­nis­ta­ra, ne­go na ne­ke pred­sta­vni­ke iz Fe­de­ra­ci­je BiH. To je moj uti­sak, ali ne mo­gu da ga­ran­tu­jem”, re­kao je Trbić.

Ki­ša pa­da na ser­ve­re ID­DEEA
Agen­ci­ja za iden­ti­fi­ka­ci­ona do­ku­men­ta, evi­den­ci­ju i raz­mje­nu po­da­ta­ka (ID­DEEA) tre­nu­tno je smje­šte­na u pros­to­ri­ja­ma pri­va­tne fir­me ko­ja se pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma na­la­zi u ste­ča­ju.

Ka­ko tvrde zva­ni­čni­ci ID­DEEA, taj pros­tor je kraj­nje neu­slo­van, ne od­go­va­ra uslo­vi­ma i pro­pi­sa­nim stan­dar­di­ma po­tre­bnim za rad s li­čnim po­da­ci­ma.

“To je pro­blem i za ser­ve­re, ko­ji ne smi­ju da sta­nu nije­dnog tre­nut­ka, a sa­da je si­tu­aci­ja takva da krov pro­kiš­nja­va na ser­ver. U ra­zvoj­nom smi­slu smo ugro­že­ni jer ne mo­že­mo pla­ni­ra­ti za­nav­lja­nje i ši­re­nje i ne zna­mo do­kle će­mo bi­ti u pri­va­tnom pros­to­ru. Pre­mje­štaj je­dne ta­kve in­sti­tu­ci­je ni­je lak jer ona mo­ra da ra­di 24 sa­ta”, re­kao je Ra­di­vo­je Trbić, za­mje­dnik di­re­kto­ra ID­DEEA, do­da­ju­ći da su po­da­ci gra­đa­na bez­bje­dni.

Komentari