Nova pravila: Prijavite policiji stranca koji spava kod vas i platite 10 KM!


Za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima BiH i policiji potrebno je platiti 10 KM administrativne takse, propisano je odlukom koja je stupila na snagu 13. maja.

Iz Službe za poslove sa strancima BiH saopšteno je da ovom odredbom nisu obuhvaćena i ne podliježu plaćanju takse registrovana fizička i pravna lica koja pružaju usluge smještaja, koja, u skladu sa Zakonom o strancima, imaju ovjerenu knjigu stranih gostiju, te stranci koji borave u hotelima, motelima, hostelima, prenoćištima, internatima i drugim registrovanim pružaocima usluga smještaja.

Taksa za prijavu boravišta odnosi se na stranca koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica, odnosno na fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti, a koji su dužni nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 časova od njegovog ulaska u BiH, ako će u BiH boraviti duže od tri dana /prijava na “bijeli karton”/.

Administrativne takse uplaćuju se u korist Jedinstvenog računa trezora BiH i služe kao prihod institucija BiH.

Iz Službe za poslove sa strancima BiH ističu da će primjena odluke o izmjeni tarife administrativne takse kojom se mijenjaju takse za izdavanje obrazaca i radnje u postupcima sa strancima, rezultirati pozitivnim efektima na Budžet institucija BiH.

Prijedlozima novih taksenih obaveza i iznosa taksi bili bi, na osnovu projekcije u odnosu na količinu pruženih usluga strancima, ostvareni javni prihodi.

Pojedinačne kalkulacije iznosa predloženih taksi napravljene su na način koji, prema ocjeni Službe za poslove sa strancima u BiH, obezbjeđuje najbolju efikasnost javnih prihoda ove službe u pogledu pokrivanja uvećavanja javnih rashoda, a u okvirima iznosa koji se za slične vrste usluga naplaćuju u okruženju.

Izvršena je uporedna analiza podataka o visini takse za iste radnje i aktivnosti službi i tijela u Srbiji i Hrvatskoj, te su nove takse usklađene sa zemljama u okruženju.

(Srna)

Komentari

ok fest