Med­vjed se za­sla­dio me­dom kod Mrkonjić Gra­da


Med­vjed ko­ji je u po­tra­zi za hra­nom i vo­dom si­šao u do­ma­ćin­stvo Mi­la­na Ja­kovljevi­ća u mjes­tu Da­brac kod Mrkonjić Gra­da ra­zo­rio je ko­šni­cu sa me­dom i pri­či­nio šte­tu od 500 KM.

Sve se do­go­di­lo u su­bo­tu oko 21.30 ča­so­va ka­da je Ja­kovljevi­ćev ro­đak, ko­ji je u to vri­je­me sam bo­ra­vio u njego­voj ku­ći, za­čuo lomljavu. Iz stra­ha je uzeo lo­va­čku pu­šku i ispa­lio me­tak u vaz­duh, na­kon če­ga je ži­vo­tinja po­bje­gla.

– Ka­da je ro­đak iza­šao da vi­di šta se de­ša­va, za­te­kao je uni­šte­nu ko­šni­cu i pče­le ko­je su zu­ja­le na sve stra­ne. Odmah me je po­zvao da do­đem ku­ći iako sam kre­nuo za Banjalu­ku. Zva­li smo lo­va­čko udru­ženje jer med­vje­di oda­vno ha­ra­ju ovim kra­jem, ali ka­žu da mi šte­ta ne­će bi­ti na­do­kna­đe­na jer ni­sam imao ogra­đe­no dvo­ri­šte – is­pri­čao je Ja­kovljević.

Do­dao je da je med­vjed i la­ni uni­štio dio voćnjaka njego­vog ro­đa­ka.

– Su­ša je uči­ni­la svo­je, ta­ko da u po­tra­zi za namirnicama med­vje­di ne pre­za­ju da si­đu me­đu do­ma­ćin­stva. Ipak, ni­je ni­ma­lo pri­ja­tno ka­da do­bi­je­te je­dnu ta­kvu po­sje­tu – re­kao je Ja­kovljević.

Komentari

ok fest