Poslovanje Triglava je u skladu s godišnjim planom


Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje na kraju trećeg kvartala

Triglav grupa je ovogodišnji devetomjesečni period završila s dobiti prije oporezivanja u visini od 64,5 miliona evra. Uzmu li se u obzir predviđene prilike do kraja godine, u Zavarovalnici ocjenjuju da će da ostvare godišnji plan. Konsolidovana fakturisana bruto premija osiguranja iznosila je 777,1 milion evra, što je 8 % više nego u istom periodu lani. Bruto iznosi šteta povećali su se za 5 % na visinu od 467,4 miliona evra kao posljedica povećanja osiguravajućeg portfolija i učestalosti štetnih događaja u odnosu na lani. Kombinovani koeficijent Triglav grupe ostaje povoljan (95,3 %) i na nivou je njegove prosječne ciljne vrijednosti za strateški period. Grupa je u zahtjevnim prilikama na tržištima kapitala uspješno upravljala finansijskim investicijama u vrijednosti od 3,1 milijarde evra i to sve u skladu sa svojom relativno konzervativnom investicijskom politikom. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Triglav Grupe, je u prvih devet mjeseci 2017. zabilježilo rast premije u visini od 6% i tako održalo stabilan položaj na tržištu Republike Srpske.

Profitabilno poslovanje.Triglav grupa je devet mjeseci 2017. godine završila s dobiti prije oporezivanja u visini od 64,5 miliona evra (lani 67,5 miliona evra) te s neto dobiti u visini od 52,3 miliona evra (lani 53,6 miliona evra).

Rast premije na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. S obzirom na isti period lani Triglav grupa je ostvarila rast premije od 8 % (777,1 milion evra). Rast premije ostvaren je u sva tri segmenta osiguravajuće djelatnosti. Premija osiguranja imovine povećala se za 8 %, kod životnih osiguranja za 3 % te zdravstvenih osiguranja za 14 %. Grupa je na svim svojim tržištima ostvarila rast premije i to na slovenačkom tržištu taj je rast u prosjeku iznosio 7 %, a na tržištima izvan Slovenije 11 %. U 2017. godini situacija na tržištima osiguranja postepeno se poboljšava, ali ostaje agresivna cjenovna konkurencija.

Povećani štetni događaji, povoljan kombinovani količnik. Triglav grupa je fakturisala 5 % viši bruto iznos šteta (467,4 miliona evra). Više štetnih događaja posljedica je povećanog osiguravajućeg portfolija i veće učestalosti šteta, ali i masovnih štetnih događaja. Tih je u 2017. godini bilo više no lani. Njihova ukupna vrijednost u prvih devet mjeseci ove godine iznosila je 25 miliona evra (lani je u čitavoj godini iznosila 19 miliona evra). Usprkos povećanju štetnog količnika kombinovani količnik Grupe ostao je povoljan i iznosio je 95,3 % (lani 95,0%), što je na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti za strateški period.

Prinosi finansijskih investicija. Grupa je krajem septembra 2017. raspolagala s 3,1 milijardom evra finansijskih investicija. U situaciji kad su niske kamatne stope, zbog kojih su u poređenju s lani realizovani niži prihodi od kamata, investicijama se uspješno upravljalo. Gledano kroz vrijednost prinosi od finansijskih investicija ostali su na lanjskom nivou i to prvenstveno zbog više dobiti od prodaje finansijskih investicija.

Potvrđeni kreditni rejtingi »A«. Baš kao i lani i u 2017. godini obje kreditne agencije, S&P Global Rating i A.M.Best, dale su Triglav grupi iste visoke kreditne rejtinge »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Agencije su kod toga naglasile konstantnu profitabilnost poslovanja posljednjih godina, vodeći položaj na tržištu, finansijsku stabilnost Grupe, dobru zaštitu kroz reosiguranja i odgovarajuće upravljanje rizicima.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Naše poslovanje je u devet mjeseci ove godine bilo profitabilno i bezbjedno, Grupa je finansijski stabilna, što potvrđuju i visoki kreditni rejtinzi. Na tržištima kapitala ostaju zahtjevne prilike, a uz sve to ove godine imamo povećani broj masovnih štetnih događaja. Uzimajući u obzir predviđene prilike za odvijanje poslovanja do kraja godine, ocjenjujemo da ćemo realizovati naš godišnji plan. U 2017. nastavljamo ili počinjemo sprovoditi aktivnosti u pravcu smjernica naše strategije za period 2017-2020. U središtu naše aktivnosti su klijenti te s obzirom na njihove potrebe i posebnosti na pojedinačnim tržištima prilagođavamo i razvijamo svoju ponudu i prodajne kanale. Na svojim tržištima investiramo u dijelove osiguravajuće djelatnosti na kojima očekujemo najveći stepen rasta. Tako smo ove godine ušli na tržište dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Bosni i Hercegovini te na makedonsko tržište životnih osiguranja. Ubjeđen sam da su predanost i energija tima Triglav grupe garancija da ćemo uspješno ostvariti ciljeve koje smo sebi postavili.«

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Triglav osiguranje Banja Luka je na kraju prvih devet mjeseci ove godine fakturisalo 7,9 miliona KM bruto premije (4 miliona EUR). To u odnosu na isti period prethodne godine postiglo je 6-postotni rast. Društvo, koje ima 4,9 odsto udjela na tržištu Republike Srpske, nastavilo je dobro poslovanje uz kontinuiran porast imovine, kapitala i tehničkih rezervi Društva čime je osigurana dugoročna stabilnost i solventnost Društva.

„Naše poslovanje u prvih devet mjeseci ove godine obilježili su dobri finansijski rezultati. Radimo i na uvođenju veoma dobre ponude za automobilsku asistenciju koja će našim klijentima biti uskoro dostupna.“, izjavio je Matej Žlajpah, direkor Triglav osiguranja Banja Luka.

Komentari