18. 01. 2022.

Prijemna kancelarija Administrativne službe Grada otvorena je svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 časova

Budući da je u popodnevnim časovima manje podnesenih zahtjeva prema redoslijedu dolazaka – takozvanom „Red sistemu“ – manje se čeka na realizaciju podnesenog zahtjeva, tako da pozivamo građane da više koriste poslijepodnevne termine za ovjere dokumenata i ostale usluge Prijemne kancelarije i Uslužnog centra u Boriku – ističu u ovom Odjeljenju.
Prijemna kancelarija, kao i Uslužni centar „Borik“, otvoreni su za građane svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 časova, dok u Uslužnom centru „Starčevica“ građani mogu dobiti usluge u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.
U Prijemnoj kancelariji, kao i uslužnim centrima, građani mogu da dobiju izvode iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih, umrlih), izvode iz knjiga državljana i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju, potom mogu da ovjere potpise, rukopise i prepise, a dostupne su im i usluge fotokopiranja, nabavke odgovarajućih obrazaca i administrativne takse na šalteru „Pošta Srpske“.
Najveći broj realizovanih usluga odnosi se na ovjeru potpisa i prepisa, kao i izdavanje izvoda iz matičnih evidencija.
Iz Odjeljenja za opštu upravu, takođe, obavještavaju građane da je neophodno da se, prije obraćanja na šaltere Prijemne kancelarije Grada Banja Luka, radi realizacije usluge izdavanja izvoda iz Centralnog registra matičnih evidencija Republike Srpske (upisani u evidencije rođenih i državljana u matičnim službama u RS), obrate nadležnim matičnim službama u mjestu svog rođenja i izvrše provjeru podataka u predmetnim upisima (da li su upisi uopšte uneseni u Centralni registar, te da li u upisima postoje relevantni podaci, kao na primjer matični broj, udato prezime i druge činjenice), te da zatraže njihovu verifikaciju u sistemu Centralnog registra. Izvodi i uvjerenja iz Centralnog registra RS ne mogu da se izdaju u matičnim službama u mjestu prebivališta ukoliko nisu verifikovani od strane nadležnih matičara koji vode izvornik matične knjige u pisanoj formi, u mjestu rođenja stranke.
Iz Odjeljenja podsjećaju da za građane rođene i upisane u matične knjige na teritoriji Federacije BiH, realizacija ove usluge, na šalterima Prijemne kancelarije Grada Banja Luka, nije moguća, jer matične evidencije Federacije BiH i RS nisu uvezane.
Kada je u pitanju ostvarivanje prava građana na izdavanje identifikacionih dokumenata, još od marta 2013. godine (proces zamjene isteklih i izdavanje novih ličnih karata i biometrijskih pasoša), na obradi zahtjeva za provjeru podataka iz matičnih evidencija Grada Banja Luka, koje ovom Odjeljenju – po službenoj dužnosti – dostavljaju nadležna ministarstava unutrašnjih poslova RS i FBIH, te diplomatsko-konzularna predstavništva elektronskim putem (aplikacija Agencije IDDEEA), organizovan je rad matičara mimo redovnog radnog vremena – bez prisustva stranaka, u poslijepodnevnim časovima, kao i u dane vikenda, svake subote i nedjelje, u kontinuitetu.
U Odjeljenju napominju da je u posljednja tri mjeseca upućeno 40.000 zahtjeva za provjeru podataka, odnosno 700 zahtjeva dnevno, te da se pomenutim organizacionim mjerama nastoji postići precizna i efikasna obrada, u što približnijem propisanom roku (rok od tri dana od ispostavljanja zahtjeva).

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender