19. 08. 2022.

Produženi boravak za 2.300 učenika u 40 škola

Produženi boravak je oblik organizovanog rada sa učenicima u školi, prije i/ili nakon završetka nastave, koji pomaže zbrinjavanju djece tokom cijelog radnog dana.

U produženom boravku učenici se pod rukovodstvom voditelja produženog boravka sistematski i planski pripremaju za nastavu i organizovano provode slobodno vrijeme.

U okviru produženog boravka obezbijeđene su i različite kulturno-umjetničke i sportske aktivnosti, učenje, izrada domaćih zadataka i izvršavanje drugih obaveza u skladu sa opštim aktima škole.

Produženi boravak se organizuje za učenike prvog razreda, eventualno za učenike prve trijade, što zavisi od mogućnosti škole i zainteresovanosti roditelja.

U specijalnim ustanovama koje se bave vaspitanjem i obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju, produženi boravak organizuje se za učenike prve i druge trijade. Ukoliko škola ima uslove, može organizovati produženi boravak za zainteresovane učenike.

U slučajevima kada je zainteresovanost roditelja veća od smještajnih kapaciteta škole, prilikom uključivanja učenika u produženi boravak škole daju prednost učenicima čiji su roditelji u stalnom radnom odnosu, o čemu roditelji školi dostavljaju dokaz.

Roditelji treba da dostave i dokaz da u zajedničkom domaćinstvu nema članova koji bi se mogli privremeno brinuti o djetetu za vrijeme
roditeljskog/starateljskog radnog angažovanja.

Sa roditeljima koji su zainteresovani za uključivanje učenika u produženi boravak škola zaključuje ugovor, kojim se regulišu prava i dužnosti škole i roditelja učenika uključenih u produženi boravak.

Roditelji imaju mogućnost potpisivanja “ugovora sa ishranom i ugovora bez ishrane”.

Finansiranje produženog boravka vrši se na način da resorno ministarstvo snosi troškove bruto plata radnika angažovanih u produženom boravku, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi škola koja organizuje produženi boravak može da snosi materijalne troškove, i može se finansirati iz drugih izvora.

Roditelji koji potpišu ugovor sa uključenom ishranom snose troškove ishrane, i u zavisnosti od zainteresovanosti, snose troškove ostalih aktivnosti kao što su učenje stranih jezika ili sportske aktivnosti.

Okvirno radno vrijeme produženog boravka je od 6.30 do 17.30 časova.

Produženi boravak u školama u Republici Srpskoj organizuje se od školske 2009/2010. godine, a zainteresovanost škola i roditelja za ovaj program svake godine je sve veća.

U školskoj 2009/2010. godini produženi boravak je organizovan u 19 osnovnih škola i dva vrtića, u školskoj 2010/2011. godini u 23 škole, u školskoj 2011/2012. godini u 34 škole, a u školskoj 2012/2013. godini u 39 škola, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender