Vlada Srpske: Istraživanje šljunka u Pelagićevu

Geološka istraživanja, koja će biti izvedena na ovom lokalitetu, imaju za cilj dokazivanje rezervi i kvaliteta mineralne sirovine – šljunka, te njegovu moguću primjenu.

Prema Studiji ekonomske opravdanosti dodjele koncesije na istraživanje šljunka na ovom lokalitetu, procijenjena vrijednost investicije iznosi 65.440 KM, a koncesija se dodjeljuje na godinu dana.

Prema odluci koju je Vlada Srpske donijela na posljednjoj sjednici, jednokratna naknada za pravo na istraživanje mineralne sirovine iznosi 1.014 KM.

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sva pravna lica u skladu sa Zakonom o koncesijama, a koja su registrovana kod nadležnog suda ili u drugom odgovarajućem registru, koja imaju odgovarajući bonitet za realizaciju predmetne koncesije i koja su obezbijedila vlastita sredstva ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će ih pratiti u finansiranju predmeta koncesije.

Prema odluci Vlade Srpske, učesnici javnog poziva na ime obezbjeđenja ponude uplaćuju novčani depozit od 500 KM.

Koncesionar će biti obavezan da osnuje koncesiono privredno društvo u roku od 60 dana od dana zaključenja Ugovora o koncesiji, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o koncesijama, osim ako već ima osnovano privredno društvo za obavljanje koncesione djelatnosti i riješi imovinsko-pravne odnose na nekretninama predviđenim za obavljanje koncesione djelatnosti.

Koncesionar je obavezan da obezbijedi sredstva i neophodne uslove za zaštitu životne sredine pri obavljanju koncesione djelatnosti za sve vrijeme trajanja koncesije, pod istim uslovima prioritetno mora angažovati domaće izvođače radova i koristi domaću opremu i usluge.

Vlada Srpske zadužila je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da raspiše javni poziv za dodjelu koncesije, zaprimi ponude i proslijedi ih Komisiji za koncesije Srpske na dalje postupanje u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender