26. 09. 2022.

Vlada Srpske donijela odluku o regresiranju dizela za jesen

Dizel gorivo će se kupovati po vlastitom izboru sa spiska ovlašćenih distributera, koji potpišu Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom, po maloprodajnoj tržišnoj cijeni, umanjenoj za iznos regresa od 0,6 KM po litru.

Očekuje se da će jesenas strnim žitima biti zasijano 40. 000 hektara, a berba ratarsko-povrtarskih kultura biće izvršena na 100.000 hektara, dok stalni zasadi voćnjaka i vinograda obuhvataju oko 5.000 hektara, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Prodaja dizel goriva trebalo bi da bude obavljena od 15. septembra do 15. novembra, kada je i optimalan agrotehnički rok za jesenje radove u poljoprivredi.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će, s ciljem ublažavanja posljedica suše, obezbijediti premiju za merkantilnu pšenicu, rod 2014. godine, te nastaviti aktivnosti na realizaciji kreditne linije posredstvom Investiciono-razvojne banke za obrtna sredstva, radi podsticanja otkupa domaćih sirovina, planiranja proizvodnog ciklusa i obezbjeđivanja poslovne saradnje agrarnih subjekata u reproduktivnom lancu.

Radi utvrđivanja ukupnih šteta, resori za poljoprivredu, savjetodavstvo i veterinarstvo navedenog ministarstva, Poljoprivredni institut Republike Srpske i Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan”, u saradnji sa proizvođačima, će redovno analizirati vremenske prilike i pratiti stanje usjeva kukuruza do kraja berbe, sa stanovišta pojave i razvoja uzročnika biljnih bolesti i štetočina.

Zbog očekivane potrebe za povećanim uvozom kukuruza, neophodno je da nadležni inspekcijski organi pojačaju već postojeću kontrolu, uzimanjem uzoraka na prisustvo aflatoksina, a pojačaće se i rad laboratorija u Republici Srpskoj koje su osposobljene za kontrole na prisustvo mikotoksina.

Na osnovu procjene rizika, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ovog ministarstva sačiniće planove uzorkovanja kukuruza u vrijeme berbe radi provođenja monitoringa na prisustvo mikotoksina.

Resor za veterinarstvo i Inspektorat Republike Srpske planiraće dodatne kontrole svježeg sirovog mlijeka na prisustvo aflatoksina,a sve analize provodiće Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan”.

Na osnovu procjene rizika, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Inspektoratom Republike Srpske planiraće i provoditi dodatne kontrole hrane za životinje.

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u kontinuitetu će da provodi obuke farmera po pitanju mikotoksina, a do kraja godine, u svim regijama održaće predavanja o ovoj temi i izraditi obrazovni materijal za farmere, radi kvalitetnijeg pripremanja, skladištenja i upotrebe hrane za životinje.

Na sjednici je razmotren konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. januar – 30. juni ove godine.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu porodice, omladine i sporta na plan utroška 132.291 KM za devet mjeseci ove godine.

Za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i bračnih parova izdvojiće se 30.500 KM, za tekuće grantove sportskim organizacijama 68.000 KM, tekuće grantove sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2.000 KM, tekuće grantove za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja 22.291 KM, tekuće grantove mladim i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama 2.000 KM i za tekuće grantove za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih 7.500 KM.

Vlada je dala saglasnost i na Protokol sa Vladom Srbije o izgradnji mosta preko rijeke Drine na lokaciji LJubovija – Bratunac sa pristupnim saobraćajnicama i zajedničkim graničnim prelazom na teritoriji Republike Srpske.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak 181.500 KM, od čega će se za kapitalne grantove za finansiranje povratka u Republiku Srpsku izdvojiti 124.500 KM, kapitalne grantove za rješavanje problema interno raseljenih lica 8.000 KM, doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku 8.000 KM, doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica 16.000 KM, te za transfere jedinicama lokalne samouprave za finansiranje interno raseljenih lica 25.000 KM.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender