27. 11. 2021.

Srbija spremna za Poglavlje 23!

Selaković je rekao da će danas u Briselu Srbiji biti i formalno predstavljene pravne tekovine EU u okviru Poglavlja 23 i da je taj dan Srbija dočekala spremno.

On je naglasio da se u prethodnih godinu dana vrijedno radilo na sprovođenju ključnih segmenata tih pravnih tekovina i načela EU (acquisa) u najvažnijim oblastima kojima se Poglavlje 23 i bavi: pravosuđu, borbi protiv korupcije i ljudskim pravima.

Ministar Selaković je ukazao da se prvi put u istoriji Ministarstva pravde i državne uprave istovremeno radilo, a na nekima od njih se još radi, na pet projekata od suštinskog značaja za pravni sistem Srbije.

On je naglasio da su usvojene nacionalne strategije za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije za period od pet godina, kao i prateći akcioni planovi, dodavši da je već osnovana i počela sa radom Komisija koja će pratiti proces sprovođenja mjera predviđenih Strategijom reforme pravosuđa.

Takođe, ministar pravde Srbije je rekao da je u toku i izrada IKT strategija, a da su Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija i Strategija reforme javne uprave u fazi javne rasprave.

– Uz pomoć stručnjaka koji su bili angažovani u radu radnih grupa, u temelje svake od ovih strategija ugrađeni su principi acquisa. Strategijom reforme pravosuđa predviđeno je i dalje, kontinuirano usklađivanje zakona i podzakonskih akata sa evropskim standardima – rekao je Selaković, i dodao da današnji eksplanatorni skrining predstavlja priliku da se na jednom mjestu stekne sveobuhvatan pregled sadržine ključnih dokumenata koji postavljaju standarde u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava, ali i da Srbija dobije pojašnjenja u onim segmentima ovih oblasti u kojima još postoje eventualne nedoumice.

– Ministarstvo pravde i državne uprave, kao nosilac reformi u oblastima na koje se odnosi Poglavlje 23, spremno je za korake koji nam u procesu pridruživanja Evropskoj uniji predstoje, ali i čvrsto rešeno da započete poslove sprovede do kraja na način koji će omogućiti da proces evropskih integracija bude što efikasniji – zaključio je Selaković.

Izvor: Telegraf

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender