27. 11. 2021.
Vlada uplatila sredstva lokalnim zajednicama

Vlada o plaćanju naknade za legalizaciju objekata

Na dnevnom redu Vlade je informacija o radu imenovanih predstavnika Srpske u privremeni odbor i sektorske pododbore za praćenje realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima, informacija o uspostavljanju decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima IPA u BiH, te o održanom sedmom sastanku IPA monitoring odbora.

Vlada će razmatrati informacije o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje reforme registracije poslovanja u Srpskoj, te o provođenju odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Savjeta Evrope, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Na sjednici Vlade biće riječi i o informacijama o načinu finansiranja projekta Uspostavljanje tehničkog meteorološkog servisa i modernizaciji sistema protivgradne zaštite Srpske, o statusu i načinu rješavanja obaveza po osnovu nadoknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, te o Projektu razvoja sistema za uzgoj tovnih pasmina goveda u Republici Srpskoj.

Predviđeno je razmatranje Informacije o prelasku sa analogne na digitalnu zemaljsku radio-difuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 megaherca i 470-862 megaherca.

Na predloženom dnevnom redu su informacije o zahtjevu Javnog preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” Banjaluka za pokretanje inicijative za povećanje putarine kao vrste indirektnog poreza na naftne derivate, te o okvirnoj politici za raseljavanje u vezi sa projektom “Obnova i uređenje plovnog puta rijeke Save” na dionici od Brčkog do Beograda.

Predviđeno je da Vlada Izvještaj o izradi jedinstvenog Kadrovskog plana Vlade Srpske za 2013. godinu, te Plan poslovanja preduzeća “Aerodromi Republike Srpske” Banjaluka za period 2013-2015. godina.

Vlada će danas razmatrati i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Prijedlog odluke o davanju sagasanosti za realizaciju projekta “Projekti za vodosnabdijevanje i otpadne vode u opštini Zvornik”, te Prijedlog odluke o prenosu prava raspolaganja i korištenja na stambenim jedinicima sa Vlade Srpske na opštinu Istočno Novo Sarajevo.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o korišćenju 553.216 KM za plaćanje PDV-a na “Projektu bolnica Republike Srpske”, Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2013/14. godinu, te Prijedloga odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plata šefova predstavništava i zaposlenih u predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu.

Vlada će razmatrati i Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu koncesije za istraživanje podzemnih voda na lokalitetu “Gornji Srđevići” u opštini Srbac, Prijedlog rješenja o odobrenju proširenja operativnog budžeta u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske, u okviru Agencije za agrarna plaćanja u iznosu od 8.307.730 KM od početka godine do 31. oktobra.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender