20. 10. 2021.
Banjaluka: Ban­da oti­ma no­vac đa­ci­ma

Banjaluka: Ban­da oti­ma no­vac đa­ci­ma

Banjaluka: Ban­da oti­ma no­vac đa­ci­ma

Tor­tu­ra nad osnov­ci­ma u bli­zi­ni ško­le tra­je još od ma­ja, a nas­tavljena je i u no­voj škol­skoj go­di­ni.

Iako su ne­ki od ro­di­telja na­sil­ni­ke pri­ja­vi­li po­li­ci­ji, ni­šta se ni­je pro­mi­je­ni­lo.

Po­je­di­ni ro­di­telji su tek ovih da­na sa­zna­li kroz ka­kav pa­kao pro­la­ze njiho­va dje­ca.

Mno­gi ško­lar­ci su mjese­ci­ma ću­ta­li, jer su im na­sil­ni­ci za­prijetili da će ima­ti pro­ble­ma s njima ako bi­lo ko­me is­pri­ča­ju šta se de­ša­va u bli­zi­ni ško­le.

– Gru­pa od de­set do 15 srednjo­ško­la­ca ko­ji se­be na­zi­va­ju “psi­hi­ja­tri­ja” na­pa­da uče­ni­ke na škol­skom igralištu ili u bli­zi­ni ško­le.

Skupljaju se u bli­zi­ni zgra­de “Pen­ta­gon” i oda­tle odla­ze do ško­le i
na­pa­daju uče­ni­ke. Oti­ma­ju im pa­re, te­le­fo­ne, odje­ću…

Pri­je­te­ći ba­ti­na­ma upo­zo­ri­li su ih da ni­ko­me ne smi­ju ni­šta re­ći. Ve­li­ki broj dje­ce je ću­tao zbog stra­ha od na­sil­ni­ka – is­pri­čao je je­dan od ro­di­telja.

Ro­di­telji je­dnog uče­ni­ka ko­ji je trpio tor­tu­ru du­že od šest mje­se­ci ka­za­li su da su pri­mi­je­ti­li da se njihov sin po­vu­kao u se­be.

– Vi­dje­li smo da ga ne­što mu­či pa smo in­sis­ti­ra­li da nam ka­že. Tek ta­da nam je sve is­pri­čao i os­ta­li smo šo­ki­ra­ni. Re­kao je da od stra­ha ni­je smio bi­lo šta da nam ka­že.

Is­pri­čao nam je da je dva ili tri pu­ta sedmi­čno mo­rao da da­je no­vac gru­pi na­sil­ni­ka – ka­zao je je­dan od ro­di­telja.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender