17. 10. 2021.
Revizori: Gradu Banjaluka mišljenje sa rezervom

Revizori: Gradu Banjaluka mišljenje sa rezervom

Mišljenje sa rezervom dato je u pogledu istinite i tačne prezentacije informacija u revidiranim finansijskim izvještajima, te u pogledu ocjene usklađenosti poslovanja, saopštio je glavni revizor Duško Šnjegota.

U saopštenju se navodi da je gradonačelniku Banjaluke dato 12 preporuka čijom realizacijom bi trebalo da budu otklonjene revizijom utvrđene nepravilnosti.

“Rukovodiocima nižih budžetskih jedinica u okviru grada dato je dodatnih pet preporuka. Osim toga, Skupštini grada je skrenuta pažnja na pojedina značajna pitanja iz njene nadležnosti”, naveo je Šnjegota.

Revizori su rukovodstvu grada ukazali na značajna odstupanja od Zakona o budžetskom sistemu, prije svega po osnovu činjenice da su budžetske obaveze u revidiranom periodu stvarane do nivoa planiranih, a ne stvarno raspoloživih sredstava.

To je dovelo do iskazivanja nepokrivenog deficita tekućeg perioda u iznosu od 8.741.747 KM.

“Revizori su ukazali na slučajeve obračuna osnovne plate zaposlenima suprotno odredbama potpisanih ugovora o radu, jednokratne isplate naknada zaposlenim koje nisu vršene u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima i drugo”, istakao je glavni revizor.

Revizijom je utvrđeno da sredstva za rad boračkih organizacija sa utvrđenim statusom udruženja od interesa za grad nisu predviđena godišnjim programom, uz saglasnost gradonačelnika.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu je u toku 2012. godine donosio rješenja i vršio dodjelu sredstava na ime novčane pomoći boračkim i drugim organizacijama, bez utvrđenih kriterijuma.

“Osim toga i dodjela sredstava na ime tekućih grantova za projekte i programe boračkih i drugih organizacija u toku 2012. godine vršena je na osnovu rješenja načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu, bez utvrđenih kriterijuma”, navodi se u saopštenju.

Ova revizija je pokazala da dio javnih nabavki nije sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Takođe, grad nije uspostavio evidencije o sudskim sporovima u toku, niti je vršena procjena ishoda sudskih sporova, a prilikom planiranja budžeta nisu rezervisana sredstva za plaćanja po sudskim sporovima.

Revizori su utvrdili da direktori budžetskih korisnika u nadležnosti grada nisu uskladili interne akte kojima se regulišu obračun i isplate plata i naknada sa važećim zakonskim propisima.

Centar za razvoj i unapređenje sela Banjaluka dodjelu sredstava na ime subvencija nije vršio u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje i nije uspostavio odgovarajuće interne kontrolne postupke, koji bi omogućili da se sredstva troše u skladu sa definisanom namjenom.

Revizijom konsolidovanih finansijskih izvještaja za korisnike budžeta grada utvrđene su i određene nepravilnosti u vezi sa klasifikacijom i vrednovanjem imovine, obaveza, rashoda i prihoda.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender