16. 10. 2021.
Budžet Banjaluke: Previše novca za plate, premalo za razvoj

Budžet Banjaluke: Previše novca za plate, premalo za razvoj

Budžet Banjaluke: Previše novca za plate, premalo za razvoj

Kao jedan od najvećih problema vidimo neodrživo visoko učešće troškova za lična primanja, koji će u 2014. godini dostići cijelih 29% ukupne budžetske potrošnje ili 36,8 miliona KM!

/Piše:  Ognjen Đukić programski direktor Centra za istraživanja i studije – GEA/

Budžet Banje Luke tako postaje sve više administrativni, a sve manje razvojni. To najbolje pokazuje poređenje budžeta iz 2007. godine i nacrta za 2014. godinu.

Usporedba pojedinih stavki budžetske potrošnje Grada Banja Luka (2007 i nacrt 2014)
GEA_tabela 1
Promjene u budžetskim stavkama između budžeta za 2007. i nacrta za 2014. godinu (u KM mil.)
GEA_tabela 2

U periodu 2007-2014 došlo je do porasta izdataka za lična primanja za 12,8 miliona KM, pa je njihovo učešće u budžetskoj potrošnji poraslo sa 17% na cijelih 29%.

Sa druge strane, došlo je do enormonog pada izdataka za investije i održavanje za cijelih 43 miliona KM. Učešće investicija u budžetu je tako smanjeno sa 41% na 13%.

Prema tome, u periodu krize, kada su izvorni prihodi Grada značajno opali, došlo je do zabrinjavajuće visokog porasta izdataka za lična primanja. Nije poznato u kojoj mjeri je ovaj porast rezultat povećanja plata i ostalih ličnih primanja, a kojoj mjeri je rezultat povećanog zapošljavanja, jer sveobuhvatni podaci o broju zaposlenih u administrativnoj službi i svim drugim budžetskim korisnicima Grada trenutno nisu prezentovani u zvaničnim izvještajima ili na internet portalu Grada.

Ne treba zaboraviti da se pod ingerencijom Grad nalaze i sljedeća preduzeća i ustanove: ODKJP „Gradsko groblje”, JP „DEP-OT Regionalna deponija”, JP „Akvana”, „Toplana” a. d. , „Vodovod” a. d., „Čistoća” a. d., JZU „Dom zdravlja” i JU Radnički univerzitet Banja Luka. Pitanje broja zaposlenih u ovim preduzećima je takođe od značaja, jer neka od njih nisu finansijski održiva pa se iz budžeta Grada izdvajaju značajna sredstva (primjer „Toplane“).

Kao pozitivan primjer u nacrtu budžeta za 2014. godinu treba navesti smanjenje izdataka na materijal i usluge u odnosu na 2007. godinu za 12,2 miliona KM.

Detaljna analiza budžetske prakse Grada Banja Luka se može pronaći u dokumentu „Analiza budžetske politike i i budžeta Grada Banja Luka – s aspekta građanskog učešća“ koju je uradio Centar za istaživanje i studije GEA za potrebe „Re:akcije – Građanske inicijative za Banja Luku“, a dostupna je na www.gea.ba.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender