28. 10. 2021.
Registar hartija od vrijednosti: Milioni propadaju jer nema podataka o akcionarima

Registar hartija od vrijednosti: Milioni propadaju jer nema podataka o akcionarima

Registar hartija od vrijednosti: Milioni propadaju jer nema podataka o akcionarima

Na računima Centralnog registra hartija od vrijednosti Banjaluka nalaze se milioni maraka od prinudno prodatih akcija koji ne mogu biti uplaćeni vlasnicima, jer o njima Centralni registar nema nikakvih podataka, saznaje poslovni portal CAPITAL.ba.

Na računima za posebnu namjenu CRHOV nalazi se trenutno 2,98 miliona KM od od prinudno prodatih akcija iz postupka preuzimanja i po osnovu prenosa akcija sa manjinskih na kontrolnog akcionara. Taj novac CRHOV treba da isplati na račune 11.609 akcionara, ali ne može jer nema podataka o njima, povrdila je Danka Damjanović v.d. rukovodioca Sektora depozitarnih poslova CRHOV.

Damjanović kaže da je CRHOV na sve načine pokušao da dođe do broja bankovnih računa akcionara, ali ipak nije uspio. Zbog toga je do sada isplaćeno samo 25 odsto od ukupnog broja akcionara čije su akcije po Zakonu prinudno prodate.

Do sada je uspješno proveden 51 postupak prinudne prodaje akcija u kojima su akcije preko 8.300 akcionara bile predmet prinudne prodaje. Problem svakako nisu novčana sredstva, jer su u svim postupcima prinudne prodaje ponudioci, na račun za posebnu namjenu Centralnog registra, uplatili iznos dovoljan za isplatu svakog pojedinačnog manjinskog akcionara.

Teškoće se javljaju usljed nedostatka podataka o brojevima bankovnih računa akcionara na koje bi se isplata izvršila, pa Centralni registar ne može uplatiti novac vlasnicima. Centralni registar ima određenu bazu podatka o brojevima bankovnih računa, koji su uglavnom upisani za potrebe isplate vlasnika obveznica, ali to ni približno nije dovoljno da se realizuju isplate akcionara iz postupaka prinudne prodaje akcija“, kaže Damjanović.

Centralni registar na svojoj internet stranici redovno objavljuje obavještenja o prinudnoj prodaji akcija sa spiskovima akcionara čije su akcije bile predmet prinudne prodaje, te pozivom akcionarima da se jave u Centralni registar, upišu broj bankovnog računa i na taj način realizuju svoje pravo na novčanu nadoknadu za akcije.

Osim toga, isti spiskovi se dostavljaju i svim berzanskim posrednicima kako bi mogli svoje klijente upoznati sa provedenom procedurom prinudne prodaje akcija.

Sa spiskom manjinskih akcionara upoznat je i emitent, pa ukoliko se akcionari obrate i preduzeću u kome su nekada imali akcije, moći će da dobiju adekvatnu informaciju o tome kako da ostvare svoje pravo na isplatu akcija.

Sama isplata akcionara, koji upišu broj bankovnog računa, ne predstavlja nikakav problem i vrši se najkasnije narednog dana nakon upisa, kaže Damjanović.

S obzirom da su novčana sredstva obezbijeđena i čekaju akcionare, samo je pitanje pitanje informisanosti akcionara o tome da su akcije koje su posjedovali u postupku prinudne prodaje prenesene na račun većinskog vlasnika i da treba da se obrate Centralnom registru hartija od vrijednosti kako bi dobili novac, naglašava Damjanović.

 Kada se prinudno prodaju akcije

Ukoliko zbir depovanih akcija i akcija koje već posjeduju ponudilac i lica koja sa njim zajednički djeluju prelazi 95% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa emitenta koji je predmet preuzimanja, smatrano je da su ispunjeni uslovi za realiziciju klauzule o prinudnoj prodaji akcija.

Ispunjenost ovih uslova utvrđivao je Centralni registar i obavještavao ponudioca o iznosu koji je potrebno da plati za sve akcije koje su predmet prinudne prodaje i načinu plaćanja. Za potrebe plaćanja Centralni registar je otvorio račun za posebnu namjenu na koji se prenose i na kome se čuvaju novčana sredstva za plaćanje akcija koje se predmet prinudne prodaje.

Tek nakon što ponudilac uplati novčana sredstva u iznosu koji je potreban za plaćanje svih akcija, vršen je prenos akcija sa računa manjinskih akcionara na račun ponudioca. Na ovakav način obezbijeđeno je da svaki akcionar, čije su akcije bile predmet prinudne prodaje, dobije novčanu nadoknadu za njih.

Detalji

– Prinudna prodaja akcija iz postupka preuzimanja akcionarskih društava

broj postupaka: 51

– ukupan broj akcionara u svim postupcima: 8.362

– ukupan broj isplaćenih akcionara: 2.131

– Račun za posebnu namjenu-Prinudna prodaja akcija iz postupka preuzimanja akcionarskih društava 1.408.578 KM

– Prenos akcija sa manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara prema Zakonu o privrednim društvima broj postupaka: 13

– ukupan broj akcionara u svim postupcima: 6.201

– ukupan broj isplaćenih akcionara: 823

– Račun za posebnu namjenu-Prenos akcija sa manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara prema Zakonu o privrednim društvima 1.579.458 KM

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender