16. 10. 2021.
Skupština Grada danas o budžetu za 2014.

Skupština Grada danas o budžetu za 2014.

Utvrđena poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na području grada

Skupština Grada Banja Luka donijela je na 16. sjednici, koja je održana 26. decembra, odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada za 2014. godinu.

Odlukom je utvrđeno da stopa iznosi 0,18% od procijenjene vrijednosti nepokretnosti i ista je kao i za 2013. godinu. Poresku osnovicu za obračun poreza predstavlja tržišna vrijednost nepokretnosti koja je utvrđena na dan 31. decembra prethodne godine.

Inače, Zakonom o porezu na nepokretnosti, propisano je da poreska stopa ne može biti manja od 0,05% niti veća od 0,5% od procijenjene vrijednosti nekretnine.

Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. januara 2014. godine i biće objavljena u “Službenom glasniku Grada Banja Luka”.

Nepromijenjena vrijednost boda za obračun komunalne naknade

Vrijednost boda za obračun komunalne naknade za 2014. godinu biće ista kao i za 2013. i iznosiće 0,00034 KM za stambeni prostor i 0,0008 KM za poslovni prostor.

Ovo je navedeno u Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2014. godinu, koja je usvojena na jučerašnjem zasjedanju Skupštine Grada.

Odlukom o komunalnoj naknadi propisano je da se visina naknade utvrđuje prema jedinici izgrađene korisne površine (m2) stambenog, poslovnog i drugog prostora i utvrđenih kriterijuma i mjerila za bodovanje opremljenosti komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje, te da se za svaku godinu utvrđuje vrijednost boda za obračun komunalne naknade. Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender