23. 07. 2021.

Vlada RS odobrila 900 hiljada KM za “Fond treće i četvrto dijete”

U skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti, od 1. januara u 2014. godini odobrava se majkama sa prebivalištem u Republici Srpskoj bez obzira na mjesto porođaja, jednokratna novčana naknada za svako četvrto rođeno dijete 450 KM i za svako trećerođeno 600 KM.

Plasman sredstava izvršiće se putem Javnog fonda za dječiju zaštitu, koji dostavlja Ministarstvu porodice, omladine i sporta zahtjev za doznaku sredstava sa spiskom porodilja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Uredbu o načinu, postupku, rokovima obračunavanja, plaćanju i odgađanju plaćanja posebnih vodnih naknada i pravni osnov radi usklađivanja ove materije sa Zakonom o izmjenama Zakona o republičkoj upravi kojim su brisane Agencije za vode oblasnih riječnih slivova Save i Trebišnjice i umjesto njih osnovana Javna ustanova “Vode Srpske” kao i sa Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreskog duga.

Ovom uredbom kao novina propisuju se uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na odgođeno plaćanje obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada, na koji način je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreskog duga.

Vlada je danas usvojila Informaciju o tvining projektu “Jačanje procesa nacionalnog planiranja u BiH” IPA 2009, te smatra da je projekat prihvatljiv u dijelu koji se odnosi na komponente Strateški okvir i Ekonomske analize i projekcije, ali je za komponentu Sektorski pristup potrebno dodatno usaglašavanje, o čemu će Vladu Republike Srpske informisati Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Ministarstvo finansija.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender