25. 07. 2021.
Banjaluka: Uhapšena dva kradljivca

Uhapšena dva lica osumnjičena za ubistvo u Srpcu

Portparol Centra javne bezbjednosti Banjaluka Marija Markanović rekla je Srni da će više informacija o ovom događaju biti poznato nakon kriminalističke obrade nad uhapšenima, koje je u toku.

Ti­je­la ubi­je­nih Slo­bo­da­na Sa­vi­ća (53) i njego­ve maj­ke Ma­re Sa­vić (78) pro­na­šla je po­li­ci­ja u srijedu uju­tro u njiho­voj po­ro­di­čnoj ku­ći u Donjim Kla­da­ri­ma kod Srpca.

Na ti­je­li­ma ubi­je­nih bi­lo je vi­še ra­na od hi­ta­ca iz auto­mat­ske pu­ške. Sumnja se da je zlo­čin po­činjen u uto­rak oko 22.30 ča­so­va.

Pre­ma još uvijek ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma, po­sli­je ubis­tva nes­ta­li su Slo­bo­da­nov sin Lu­ka Sa­vić (20) i njegov naj­bolji pri­ja­telj Da­li­bor Mi­tra­ko­vić (20). Po­li­ci­ja pro­vje­ra­va ka­kva je njiho­va po­ve­za­nost s ovim dvos­tru­kim ubis­tvom.

Pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma, mje­šta­ni su u srijedu uju­tro vi­dje­li tra­go­ve krvi is­pred ku­će Sa­vi­ća i o to­me oba­vi­jes­ti­li po­li­ci­ju. Po­tom su pro­na­đe­na ti­je­la maj­ke i si­na.

Uvi­đaj su oba­vi­li in­spe­kto­ri Cen­tra ja­vne bez­bje­dnos­ti Banjalu­ka, vje­štak sud­ske me­di­ci­ne Željko Ka­ran i de­žur­ni tu­ži­lac.

Izvor bli­zak is­tra­zi is­pri­čao je da je po­sli­je ubis­tva ukra­den Slo­bo­da­nov auto­mo­bil “re­no ka­ra­van”. Po­li­ci­ja je ubrzo pro­na­šla po­me­nu­ti auto­mo­bil na mjes­tu udaljenom dva do tri ki­lo­me­tra od ku­će. Sa auto­mo­bi­la su bi­le ski­nu­te re­gis­tar­ske ta­bli­ce.

Za sa­da po­li­ci­ja sumnja da je auto­mo­bil ukrao Lu­ka Sa­vić i da su njime po­ku­ša­li da po­bje­gnu, ali su ga os­ta­vi­li ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od ku­će. Sumnja se da je na­kon to­ga Da­li­bor Mi­tra­ko­vić ukrao od svog oca auto­mo­bil, ko­jim su naj­vje­ro­va­tni­je po­bje­gli dalje.

Izvor bli­zak is­tra­zi do­dao je da pos­to­ji mo­gu­ćnost da su Lu­ka ili Da­li­bor ta­ko­đe ranjeni, jer je na pu­tu po­red ku­će pro­na­đe­na krv. Bli­zak ro­đak ubi­je­nih Ste­vo Sa­vić is­pri­čao je da je sa Slo­bo­da­nom u druš­tvu bio u uto­rak u to­ku da­na i da mu je on po­pravljao bi­cikl ko­ji je do­ve­zao njego­voj ku­ći oko 17 ča­so­va, a od ta­da ga vi­še ni­je vi­dio.

– Pro­šao sam po­red Slo­bo­da­no­ve ku­će i ni­sam pri­mi­je­tio ni­šta ču­dno. Me­đu­tim, po­sli­je odre­đe­nog vre­me­na do me­ne je do­šao ko­mši­ja i re­kao mi da ide­mo do Slo­bo­da­na te da se ne­što de­si­lo kod njega. Ka­da smo do­šli do ku­će, na pu­tu ka ku­ći vi­dje­li smo krv, a na vra­ti­ma ru­pe od me­ta­ka. Odmah sam pu­tem te­le­fo­na po­zvao po­li­ci­ju, ali su mi oni re­kli da pro­vje­ri­mo šta je pa da ih po­no­vo po­zo­ve­mo. Tek kad smo ih po dru­gi put po­zva­li, re­kli su da će do­ći pa­tro­la – is­ta­kao je Ste­vo Sa­vić.

On je do­dao da su ka­sni­je vi­dje­li ti­je­la ubi­je­nih Slo­bo­da­na i Ma­re na ula­zu u ku­ću. Svi sumnjaju da ih je ubio Lu­ka ili njegov drug Da­li­bor, ali ni­ko ne zna za­što bi oni to ura­di­li, jer ni­su ima­li ni­ka­kvih mo­ti­va za to.

– Lu­ku po­zna­jem du­go go­di­na i ni­kad ni­je iz­gle­da­lo da bi mo­gao tako ne­što da ura­di. Lu­ka i Slo­bo­dan su du­že vri­je­me bo­ra­vi­li u Slo­ve­ni­ji, a Ma­ra je pre­življava­la od po­mo­ći si­na i ma­le pen­zi­je – ka­zao je Sa­vić.

Mje­šta­ni se­la Donji Kla­da­ri is­pri­ča­li su da je ri­ječ o ve­oma do­broj po­ro­di­ci ko­ja je uvi­jek bi­la vri­je­dna i spre­mna da po­mo­gne svim ko­mši­ja­ma.

– U uto­rak oko 10.30 ča­so­va čuo se du­gi ra­fal iz auto­mat­ske pu­ške, ali ni­sam ni sumnjao da je ri­ječ o ubis­tvu, već da ne­ko ne­što sla­vi. Ovaj zlo­čin šo­ki­rao je ci­je­lo se­lo, jer se ni­kad ni­šta sli­čno do sa­da ni­je de­si­lo – re­kao je je­dan mje­šta­nin Do­njih Kla­da­ra.

Spe­ci­ja­la

Po­sli­je do­ja­ve o dvos­tru­kom ubis­tvu u Donjim Kla­da­ri­ma kod Srpca na li­ce mjes­ta sti­gao je ve­li­ki broj pri­pa­dni­ka je­di­ni­ce za po­dršku ko­ji su bi­li na­oru­ža­ni du­gim ci­je­vi­ma. Oni su ju­če pre­tra­ži­va­li te­ren u bli­zi­ni ku­će u po­tra­zi za mo­gu­ćim ubi­ca­ma i tom pri­li­kom su le­gi­ti­mi­sa­li sve mje­šta­ne na ko­je su nai­šli.

(Glas Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender