02. 12. 2021.
Vlada uplatila sredstva lokalnim zajednicama

Ministarstvo demantuje navode iznesene u prilogu ATV-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede demantuje navode iznesene u informativnoj emisiji Alternativne televizije u prilogu koji se odnosi na tzv.nepravilnosti u naplati koncesionih naknada i tim povodom saopštava sledeće:

Navodi o ukupnom broju koncesionara koji ne izmiruju obaveze po osnovu koncesione naknade su netačni. Ministarstvo vrši kontinuiran nadzor nad uplatom koncesionih naknada. Po osnovu zvaničnog izvještaja nadležne institucije, Poreske uprave RS, te po prijedlogu Komisije za koncesije, samo u ovoj godini Ministarstvo je izvršilo raskid pet Ugovora o koncesiji, od čega su tri ugovora raskinuta jednostrano zbog neplaćanja koncesione naknade.

Navodi o iznosima dugovanja po osnovu obaveza koncesione naknade za koncesionare: PD Semberija, Farmalend i Voćar Komerc, su netačni i ne odgovaraju stanju na evidenciji Poreske Uprave RS, npr. u slučaju koncesionara PD Semberija, AD Bijeljina, Odlukom Vlade RS odobreno je pretvaranje poreskog duga, koji uključuje i obaveze po osnovu koncesione naknade, u vlasnički udio Republike Srpske u kapital poreskog dužnika.

Tumačenje poslednjih izmjena i dopuna Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela je netačno. Članom tri Pravilnika za 2014 bilo je omogućeno da se iznos odobrenih podsticajnih sredstava prilikom plaćanja umanjuje za iznos dospjelih, a neizmirenih obaveza. Međutim ova odredba nije bila sprovodiva niti primjenjena u slučaju umanjenja duga koncesione naknade prilikom isplate podsticajnih sredstava, te je poslednjim Izmjenama i dopunama Pravilnika dat prijedlog za njeno brisanje.

Navodi o razlozima za dobijanje negativnog revizorskog izvještaja za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su netačni. Osnovna primjedba revizora odnosi se na proceduru finansijskog posredovanja po osnovu koje je Ministarstvo zbog nedostaka budžetskih sredstava obezbjedilo sredstva za isplatu obaveza prema korisnicima. Vlada RS je donijela Uredbu da se obaveze po osnovu podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela iz prethodnih godina, zbog zastoja u plaćanju i hitnosti moraju izvršiti prema korisnicima podsticaja, i u tom smislu, zbog nedostatka sredstva u budžetu, donesen je zaključak Vlade da se angažuju sredstva poslovnih banaka-finansijsih posrednika, navodi se u Službi za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender