22. 06. 2021.
NSRS nastavlja raspravu o Prijedlogu ekonomske politike

NSRS nastavlja raspravu o Prijedlogu ekonomske politike

Predložen budžet RS u iznosu od 3,127 milijardi KM

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da je Prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu planiran u iznosu od 3,127 milijardi KM.

Tegeltija je pojasnio da su u Prijedlogu budžeta definisani poreski prihodi od 2,288 milijardi KM, gdje najveće učešće imaju indirektni porezi, a očekuje se i da u 2016. Srpskoj bude doznačen iznos od 1,14 milijardi KM.

On je naveo da je projekcija prihoda, koji su realno planirani, bazirana na osnovnim makroekonomskim procjenama gdje se, između ostalog, u narednoj godini očekuje blag privredni rast, umjerena inflacija, smanjenje anketne stope nezaposlenosti.

Obrazlažući Prijedlog budžeta na posebnoj sjednici Narodne skupštine, Tegeltija je rekao da su na prihodovnoj strani uključeni prihodi Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, dok je rashodovnoj strani Fond PIO dodat kao novi budžetski korisnik.

Prema njegovim riječima, prihodi po onovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje iznose 779 miliona KM, neporeski prihodi su 179,2 miliona KM, a primici 658,9 miliona KM u koje spadaju i primici od kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja od 558,3 miliona KM.

Tegeltija je istakao da su doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja definisane na rashodovnoj strani na nešto više od jedne milijarde KM, a najveći dio čine doznake po osnovu penzijskog osiguranja.

On je naveo i da se na rashodovnoj strani nalaze rashodi za lična primanja u iznosu od 722,6 miliona KM, rashodi po osnovu korištenja robe i usluga od 102 miliona KM, subvencije od 98,7 miliona KM, grantovi 21,2 miliona KM, izdaci za otplatu dugova 669,2 miliona KM.

Ministar finansija Srpske je naglasio da je za realizaciju budžeta potreban angažman svih faktora društva da se ostvari planirani nivo prihoda, a da se rashodi drže pod kontrolom da bi se održala makroekonomska stabilnost Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender