13. 05. 2021.
Gradska uprava: Neradni dani 1. i 2. januar, telefonsko dežurstvo u subotu

Gradska uprava: Neradni dani 1. i 2. januar, telefonsko dežurstvo u subotu

Gradska uprava: Ovjera sporazuma o raskidu radnog odnosa je besplatna

Poslije informacija koje su se pojavile u pojedinim sredstvima javnog informisanja u vezi sa ovjerom sporazuma o raskidu radnog odnosa, a u skladu sa članom 177. Zakona o radu, radi tačnog informisanja javnosti – Gradska uprava Grada Banja Luka saopštava sljedeće:

Gradska uprava Banja Luka ne naplaćuje taksu na sporazume o raskidu radnog odnosa između radnika i poslodavca, a koji su ovjereni u skladu sa novim Zakonom o radu, koji je stupio na snagu 20. januara 2016. godine.

Naime, članom 177. Zakona o radu propisano je da sporazum proizvodi pravno dejstvo nakon što radnik ovjeri potpis kod nadležnog organa lokalne samopurave.

Podsjećamo da, prema Odluci o gradskim administrativnim taksama ovjera potpisa na izjavama naplaćuje se dvije KM, a ovjera potpisa na ugovoru zavisi od vrijednosti naznačenoj na ugovoru. Ukoliko nije navedena vrijednost na ugovoru, naplaćuje se paušalni iznos takse od 60 KM.

Međutim, primjenjujući odredbe Zakona o administrativnim taksama, u dijelu koji reguliše osnove oslobađanja od plaćanja (članom 13. I 14. Zakona), gdje su, među ostalim, svi građani oslobođeni plaćanja takse kada se radi o ostvarivanju i zaštiti prava iz radnog odnosa, ovjera potpisa na sporazum o raskidu radnog odnosa se ne naplaćujue.

Iako u Gradskoj upravi nemamo takva saznanja, niti pritužbe stranaka, a u slučaju da se  desilo da je službenik Gradske uprave Banja Luka, zbog nepoznavanja odredaba novog Zakona o radu, naplatio ovjeru takvog potpisa na dokumentu – pokrenuće se procedura za povrat uplaćenog iznosa.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender