26. 10. 2020.
Banka Srpske – gubitak za 70 miliona KM veći od kapitala

Banka Srpske – gubitak za 70 miliona KM veći od kapitala

Banka Srpske – gubitak za 70 miliona KM veći od kapitala

Nezavisna revizorska kuća utvrdila je da je Banka Srpske u prošloj godini ostvarila minus od 90,3 miliona KM, te da je gubitak banke bio za skoro 70 miliona KM veći od kapitala.

Revizori su Banci Srpske dali uzdržano mišljenje, što je lošija ocjena čak i od negativnog mišljena. Revizori su potvrdili i pisanje CAPITAL-a koji je objavio da je prošlogodišnji gubitak Banke Srpske iznosio 90 miliona KM.

„Banka je u poslovnoj 2015. godini iskazala neto gubitak od 90,3 miliona KM, dok je gubitak iznad visine kapitala iznosio 69,3 miliona KM. Ovim je značajno narušen pokazatelj adekvatnosti kapitala banke koji je bio negativan i iznosio je – 52,6 odsto, dok je propisani minimum 12 odsto“, navodi se u revizorskom izvještaju, koji je urađen nakon što je u ovoj banci uvedena privremena uprava, a zatim i pokrenut postupak likvidacije.

Revizori su naveli i da pokretanje postupka likvidacije ukazuje na postojanje značajne neizvjesnosti da će banka biti u mogućnosti da nastavi rad u skladu sa principom stalnosti poslovanja, i da neće biti u mogućnosti da realizuje imovinu i izmiri sve obaveze u toku redovnog poslovanja.

„Zbog svega navedenog nismo bili u mogućnosti da prikupimo dovoljno revizorskih dokaza na osnovu kojih bismo izrazili mišljenje. Saglasno tome, ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima banke za poslovnu 2015. godinu“, navodi se u izvještaju.

Upozorili su i da je drugi revizor koji je revidirao izvještaje banke za 2014. godinu izrazio negativno mišljenje zbog brojnih nepravilnosti u finansijskim izvještajima, a koji se odnose na neadekvatno vrednovanje i prezentaciju plasiranih kredita, prihoda od kamata, hartija od vrijednosti, potraživanja po osnovu kamata na plasirane kredite, ostalih potraživanja, stalnih sredstava namijenjenih prodaji, obaveza prema vlasnicima prioritetnih akcija, obračuna regulatornih rezervisanja za kreditne gubitke i rezervisanja za potencijalne ooaveze po osnovu sudskih sporova.

Agencija za bankarstvo oduzela je u maju dozvolu za rad Banci Srpske i pokrenula postupak likvidacije na prijedlog privremenog upravnika.

(Capital.ba)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender