26. 09. 2020.
Zavod sa statistiku RS uveo novi muzički žanr: Medijska narodna muzika

Zavod sa statistiku RS uveo novi muzički žanr: Medijska narodna muzika

Zavod sa statistiku RS uveo novi muzički žanr: Medijska narodna muzika

Zavod za statistiku Republike Srpkse početkom svake godine pošalje formular za popunjavanje godišnjeg izvještaja o emitovanju programa tokom prošle godine.

Pored osnovnih podataka o firmi potrebno je unijeti i podatke o muzici koja se pušta na radio stanici, koji je to žanr i kao i kakve sve emisije postoje u programskoj šemi. Na kom jeziku se rade emisije naravn o sva tri konstitutivna jezika su u ponudi. Kkakva je struktura zaposlenih i ostali statistički podaci koje zavodi za statistiku inače prikupljaju.

Ove godine Zavod za statistiku Republike Srpske u svoje formulare odlučio je da uvrsti novi muzički žanr, MEDIJSKA NARODNA MUZIKA pod kojom se po njihovom podrazumjeva (novokomponovana, pop-follk, turbo-folk). Pored ove klasifikacije ništa manje čudna nije ni klasifikacija na popularnu muziku (world music, jazz, blues, rock, pop, elektronska…), dok oko narodne muzike možemo reći da su pogodili (folklorna, tradicionalna, izvorna, duhovna)

Zavod je svoje rekao, ako slušate džez znajte da slušate popularnu a za turbo folk i pop folk krivi su mediji.

(mojKontakt)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender