20. 09. 2020.
Sajam numizmatike 24. juna u Banjaluci

Sajam numizmatike 24. juna u Banjaluci

Sajam numizmatike 24. juna u Banjaluci

Druš­tvo nu­mi­zma­ti­ča­ra RS 24. ju­na od de­vet do 14 ča­so­va u Do­mu omla­di­ne or­ga­ni­zu­je Me­đu­na­ro­dni sa­jam nu­mi­zma­ti­ke i ko­le­kci­onar­stva.

– Na saj­mu će se mo­ći vi­dje­ti nu­mi­zma­tička i ko­le­kci­onar­ska do­b­ra kao di­o sve­uku­pnog kul­tur­no-is­to­rij­skog na­sl­je­đa RS i svi­je­ta, ka­za­li su or­ga­ni­za­to­ri.

Is­ta­kli su da za­in­te­re­so­va­ni izla­ga­či re­zer­va­ci­je sto­lo­va i in­for­ma­ci­je mo­gu do­bi­ti na broj te­le­fo­na 065/836-254.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender