29. 09. 2020.
Za deset dana ističe rok za zamjenu oružnih listova

Za deset dana ističe rok za zamjenu oružnih listova

Za deset dana ističe rok za zamjenu oružnih listova

Policijska uprava Banjaluka podsjeća vlasnike oružja koji nisu podnijeli zahtjev za zamjenu oružnih listova za oružje za ličnu bezbjednost, a kojima je istekao rok, da to mogu da učine do 30. juna, s obzirom da je Zakonom o izmjenama Zakona o oružju i municiji koji je stupio na snagu 3. marta ove godine.

Podsjećamo da su vlasnicima oružja kojima je istekao rok važenja oružnog lista, uz zahtjev za zamjenu oružnog lista obavezni priložiti: kopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje ovlašćene zdravstvene institucije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje oružja i municije, 30,00 KM republičke administrativne takse, dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 20,00 KM za izdavanje oružnog lista.

Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost (pištolji i revolveri) izdaje se sa rokom važenja od 10 godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem. Zakon o oružju i municiji je propisao i kaznene odredbe, između ostalog i u slučaju ako fizičko lice do 30. juna ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista.

S tim u vezi, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.200 KM do 1.500 KM, te zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije i bitnih dijelova oružja, kao i isprave o oružju. Policijska uprava Banjaluka poziva građane-vlasnike oružja za ličnu bezbjednost da ispune svoju zakonsku obavezu, te da na vrijeme izvrše zamjenu isteklih oružnih listova, a za sve dodatne informacije vlasnici oružja mogu se obratiti PU Banjaluka, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, kancelarija broj 118. 119. i 120. ili pozivom na brojeve telefona 051/337-100, lokal 344 i lokal 347.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender