17. 06. 2021.
Objavljeno detaljno objašnjenje o tome ko i kako može ući u Hrvatsku

Objavljeno detaljno objašnjenje o tome ko i kako može ući u Hrvatsku

Objavljeno detaljno objašnjenje o tome ko i kako može ući u Hrvatsku

Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas je objavio detaljnu informaciju o odluci ove države o zabrani ili ograničenjima prelazaka granice, a koja je juče stupila na snagu.

Na zvaničnoj stranici koronavirus.hr, objavljeno je svojevrsno objašnjenje o tome koje kategorije građana i pod kojim uslovima mogu ući u ovu državu. Građani BiH se u ovoj informaciji tretiraju kao građani iz trećih zemalja.

Ulasci u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja

  1. Ako stranci nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti regulisan boravak u tim državama ,niti su članovi njihovih porodica, a putuju iz države koja nije članica, zbog neodgodivih ličnih razloga, prilikom dolaska na granični prelaz moraju dokazati svoj razlog za ulazak u Republiku Hrvatsku, koji može biti:

NEODGODIVI LIČNI RAZLOG – potrebno je pokazati valjanu dokumentaciju, na primjer u slučaju: odlaska na sahranu(na primjer smrtni list, smrtovnicu), odlaska na liječenje ili pratnja osobe koja odlazi na liječenje (na primjer ljekarski poziv, potvrda o zakazanom liječničkom/stomatološkom pregledu, preporuku ljekara)

AKO STE VLASNIK ILI ZAKUPAC (vrijedi i za nosioce lizinga) nekretnine, pokretnine ili morskog plovila (brod, jahta i tako dalje) u Republici Hrvatskoj graničnoj kontroli pri prelasku graničnog prijelaza u Republiku Hrvatsku potrebno je pokazati dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine/pokretnine u Republici Hrvatskoj (na primjer vlasnički list/ugovor); članovima porodice vlasnika će biti omogućen ulazak uz pokazivanje valjanog dokumenta iz kojeg je vidljivo srodstvo s vlasnikom. Za ove osobe je određena mjera karantina/samoizolacije uz zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, uz mogućnost skraćenja trajanja mjere na sedam dana, ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.

  1. Ako stranci koji nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti regulisan boravak u tim državama, žele ući u Republiku Hrvatsku zbog:

POSLOVNIH RAZLOGA ili ekonomskog interesa Republike Hrvatske – potrebno je pokazati dokumentaciju koja dokazuje poslovni razlog posjete Republici Hrvatskoj ili ekonomski interes Republike Hrvatske, kao što je poziv na sastanak ekonomskog subjekta iz Republike Hrvatske, dokaz o članstvu u upravi, o vlasništvu ili suvlasničkom udjelu u firmi registrovanoj u Republici Hrvatskoj, dokumentacija o dogovorenoj poslovnoj obavezi s fizičkom ili pravnom osobom i dr.

TURISTIČKIH RAZLOGA – potrebno je pokazati potvrdu plaćenog smještaja u nekom od smještajnih objekata u Republici Hrvatskoj (ugovor o zakupu ili paušalnom plaćanju kampa, ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma, dr.) i obrazovanja, potrebno je pokazati dokaz o školovanju/studiranju (na primjer indeks, potvrda obrazovne ustanove i dr.).

Ove osobe ne podliježu mjeri karantine/samoizolacije, ako na graničnom prelazu pokažu negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 časova (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz). Osobe koje ne pokažu negativni nalaz PCR pretrage podliježu mjeri obavezne 14-dnevne karantine/samoizolacije.

PUTNICI U TRANZITU mogu putovati kroz Republiku Hrvatsku pod uslovom da je ulazak ili tranzit u susjednoj zemlji omogućen. Prilikom tranzita potrebno je bez nepotrebnog zadržavanja koristiti najkraće prometne pravce, uključujući i auto-put tamo gdje je to moguće. Izlazak iz Republike Hrvatske mora biti u što kraćem roku, a najduže 12 časova od trenutka ulaska, što će granična policija provjeravati.

Hrvatski državljani i članovi porodica hrvatskih državljana, neovisno o svom državljanstvu, slobodno mogu ući u Republiku Hrvatsku, bez potrebe dokazivanja razloga ulaska, ali uz pokazivanje dokumenta koji dokazuje srodstvo s hrvatskim državljaninom (na primjer rodni list).

Državljani država članica Evropske unije odnosno država članica šengenskog prostora i država pridruženih šengenskom prostoru kao i članovi njihovih porodica (bez obzira na prebivalište) ,te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ (od 25. novembra 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem), te osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili osobe koje imaju nacionalne dugoročne vize ne moraju prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku posebno dokazivati razlog svog ulaska (poslovni, ekonomski, turistički i tako dalje), već mogu ulaziti pod jednakim uslovima kao i prije pojave bolesti Kovid-19, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu, te uz obavezu pridržavanja opštih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Navedeno se odnosi i na državljane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Svete Stolice.

Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku državljana tih država članica, evidentiraće se njihov ulazak uz prikupljanje dodatnih podataka (mjesto odredišta, broj mobitlnog telefona i imejl adresa), radi eventualne potrebe kontaktiranja iz epidemioloških razloga.

Potrebno je ispuniti obrazac na stranici EnterCroatia i ostaviti podatke.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender