23. 06. 2021.

Obustavlja se nastava u školama u RS

Nastava u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj obustavlja se od sutra do 1. novembra, odlučio je Republički štab za vanredne situacije na danas održanoj, 60. sjednici.

Razlog obustave je preventivno djelovanje i sprečavanje pojave širenja virusa korona.

Republički štab za vanredne situacije obavezao je sve osnovne i srednje škole u Srpskoj da organizuju nastavu na daljinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije.

“Mi ćemo u na­re­dnoj se­dmi­ci ana­li­zi­ra­ti za­je­dno sa Šta­bom kom­ple­tnu epi­de­mi­olo­šku si­tu­aci­ju u RS i u skla­du s tim ćemo ra­di­ti da­lji plan i raspored ra­da ško­la. Nas­ta­va se pre­ba­cu­je na on­li­ne”, re­kla je Na­ta­li­ja Tri­vić, mi­nis­tar pros­vje­te i kul­tu­re RS.

Ovo je, pod­sje­ti­mo, dru­gi put da vi­rus ko­ro­na obus­tav­lja časo­ve u škol­skim klu­pa­ma i se­li ih na ekra­ne. Sre­dnje ško­le u Srpskoj su ra­ni­je, kra­jem mar­ta, počele izvođenje on­li­ne nas­ta­ve za op­šteo­bra­zo­vne pre­dme­te, dok je nas­ta­va na da­lji­nu za osnov­ce bi­la or­ga­ni­zo­va­na od sre­di­ne tog mje­se­ca.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender